Lidmaatschapsvoorwaarden

Voorbehoud
sv Turkse Kracht streeft er naar elk nieuw voetbal lid dat zich aanmeldt ook daadwerkelijk te laten spelen. Het kan echter voorkomen dat er voor een leeftijdscategorie meer inschrijvingen komen dan dat er beschikbare plaatsen zijn.

Lidmaatschapsvorm en Contributie
Voetballende leden zijn volgens de statuten en huishoudelijk reglement verplicht tot het betalen van contributie. Naast de voetballende leden kent de vereniging ook steunende leden. Deze groep heeft zich verplicht volgens de statuten en het huishoudelijk reglement tot het voldoen van een jaarlijkse bijdrage.
Voetballende leden die de contributie niet (tijdig) betalen, worden uitgesloten van deelname aan wedstrijden, trainingen en andere verenigingsactiviteiten tot het verschuldigde bedrag voldaan is.
Het incasseren van de contributie en de jaarlijkse bijdrage, gebeurt door de ledenadministrateurs van de vereniging onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur. Zij rapporteren rechtstreeks aan het dagelijks bestuur van de vereniging.
De contributiebijdragen worden voor voetballeden elk kwartaal geïncasseerd en ieder jaar automatisch met een inflatiecorrectie aangepast. Voor het aanmelden bij onze vereniging bedraagt het eenmalige inschrijfgeld € 10,-.

Automatisch incasso
Voetbal leden en steunende leden geven bij aanmelding toestemming voor het automatisch incasseren van alle verschuldigde bedragen (de contributie, jaarlijkse bijdrage, borg en boete(s)) van het door het voetbal lid en/of steunend lid opgegeven bank of girorekeningnummer. Geeft men hiervoor geen toestemming, dan is men verplicht de contributie voor een volledig jaar vooruit te betalen.
Wij gaan er vanuit dat het afgegeven rekeningnummer waarvan de contributie zal worden geïnd niet automatisch geblokkeerd zal zijn/worden voor incasso’s. Indien dit wel het geval is dient ook de contributie voor een volledig jaar vooruit betaald te worden.

Termijnbetaling
De verschuldigde bedragen worden voor voetbal leden per kwartaal geïncasseerd en steunende leden betalen de bijdrage jaarlijks vooruit. Voetbal leden die op een wachtlijst staan betalen geen contributie.

Incassoprocedure
De contributie wordt naar evenredigheid vooraf automatisch geïncasseerd van het bij de ledenadministratie opgegeven bank of girorekeningnummer.
Bij een mislukte incasso wordt door de ledenadministratie een schriftelijke betalingsherinnering gestuurd met het verzoek het bedrag van de incasso binnen 4 weken over te maken op de bankrekening van sv Turkse Kracht. De extra kosten, zijnde € 5,- aan administratie -, bank – en portokosten worden bij het lid in rekening gebracht.

Wanbetaling
Indien 4 weken na het versturen van de betalingsherinnering het verschuldigde bedrag niet is betaald, wordt door de ledenadministrateurs of begeleidend bestuurslid contact opgenomen met de betreffende persoon om te kijken of er speciale oorzaken of omstandigheden zijn. Bij bijzondere omstandigheden kan een specifieke betalingsregeling worden afgesproken met het betreffende lid.

Aanmaning
Als er geen speciale oorzaken of omstandigheden zijn, dan wordt het betreffende lid door de ledenadministrateurs nogmaals schriftelijk gesommeerd om binnen twee weken de verschuldigde bedragen alsnog te voldoen op straffe van een schorsing. De ledenadministrateurs geven dit ook door aan betrokken commissies, coördinatoren en bestuursleden. De extra administratiekosten zijnde € 5,- komen bij het openstaande bedrag en zullen eveneens door het lid voldaan moeten worden.

Incassobureau
Voldoet een lid ook na de 2e betalingsherinnering niet aan zijn verplichtingen dan kan de vordering bij een incassobureau worden aangeboden. De komende kosten hiervan zullen eveneens voor rekening van het lid komen.

Schorsing, royement en beroep
Betaalt het lid de verschuldigde bedragen niet binnen 2 weken na de 2e betalingsherinnering, dan volgt er automatisch een volledige schorsing. Dit betekent dat het lid per direct uitgesloten is van deelname aan wedstrijden, trainingen en andere verenigingsactiviteiten tot het verschuldigde bedrag betaald is. De ledenadministrateurs geven dit door aan betrokken commissies, coördinatoren en bestuursleden. Pas nadat het lid de verschuldigde bedragen volledig betaald heeft, wordt de schorsing opgeheven. Duurt de schorsing langer dan één jaar, dan zal het bestuur het lid voor royement voordragen bij de Algemene vergadering en zal dit per aangetekend schrijven bevestigen. Het lid heeft het recht om in beroep te gaan tegen de schorsing bij een nader te benoemen beroepscommissie, bestaande uit drie personen. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid voorlopig geschorst. De beslissing van deze beroepscommissie is bindend. In de onafhankelijke beroepscommissie mogen bestuursleden , leden van de afdeling Financiën en Ledenzaken geen zitting hebben.
Het besluit van de algemene vergadering tot royement zal moeten worden genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Beëindiging lidmaatschap en contributiebetaling
Voor beëindigen van het lidmaatschap is de volgende opzegtermijn en bijbehorende contributieverplichtingen van toepassing:

Stopzetten lidmaatschap einde seizoen

Schriftelijk afmelden voor 15 juni. Bij verzuim van schriftelijke opzegging voor deze datum blijft de contributie over het volgende verenigingsjaar, wat loopt van 1 juli t/m 30 juni, verschuldigd.

Informatieverstrekking
De ledenadministrateurs informeren bij wanbetaling en opgelegde schorsing alle belanghebbenden tijdig zoals daar zijn:
o Betrokken lid en wettelijk vertegenwoordigers (ouders/verzorgers) bij een jeugdlid;
o Begeleiders;
o Bestuur en betrokken commissies;
o Andere betrokken partijen, dit ter beoordeling van de ledenadministrateurs;
o Zolang het lid een contributieschuld heeft kan hij/zij niet als lid bij een andere vereniging aangenomen/aangemeld worden conform de geldende afspraken binnen de KNVB.

Dit contributie reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking op 1 juni 2013.