Missie-visie

MISSIE

Een missie definieert de bestaansgrond van onze vereniging en geeft antwoord op de vraag: Waarom doen we wat we doen?

De missie van sv Turkse Kracht luidt als volgt: ‘het zowel op prestatief als recreatief niveau in teamverband aanbieden van de voetbalsport aan een zo groot en breed mogelijke vertegenwoordiging van de gemeenschap, binnen een hechte verenigingsstructuur waar naast plezier in het beoefenen van de voetbalsport, tevens een actief verenigingsleven centraal staat’.

Een belangrijk onderdeel van de missie betreft het verenigingsleven. Leden worden niet alleen uitgenodigd om deel te nemen aan de vele groepsactiviteiten maar worden tevens benaderd voor het (assisteren bij het) organiseren en uitvoeren ervan. Daarbij wordt er bewust naar gestreefd om de werkzaamheden niet op de schouders van een beperkt aantal leden te leggen maar in plaats daarvan een zo breed mogelijke actieve betrokkenheid door de gehele vereniging heen te bewerkstelligen, onder het motto ‘vele handen maken licht werk’. Dit begint al met het benaderen van ouders van de jongste lichting leden.

VISIE

Een visie is een consistente blik op de toekomst en geeft de gewenste situatie aan.
Bij sv Turkse Kracht is ieder individu van harte welkom om op zijn of haar eigen niveau de voetbalsport te beoefenen, waarbij het plezier in het veld en bij activiteiten eromheen centraal staat.

Ondanks het feit dat er naar wordt gestreefd de kwaliteiten van de spelende leden zodanig in te delen en te bundelen dat er binnen elke leeftijdscategorie één of meer teams de voetbalsport prestatief beoefenen, streeft sv Turkse Kracht ernaar om de recreatieve teams een gelijkwaardige positie binnen de vereniging te verschaffen.

De vereniging kent geen politieke kleur, geen religieuze banden of voorkeuren, noch enige andere eigenschappen die onze maatschappij plegen op te delen. Ook niet-spelende leden en supporters worden door sv Turkse Kracht gaarne begroet.

Het lidmaatschap van sv Turkse Kracht houdt derhalve meer in dan tijdens trainingen en wedstrijden tegen een balletje trappen, om vervolgens na het douchen direct huiswaarts te keren. Dit betekent niet dat er een verplichting op een actieve participatie rust, maar naar de visie van sv Turkse Kracht is betrokkenheid en de daar uit voortkomende clubloyaliteit en -liefde, essentieel met het oog op de lange termijn continuïteit van de vereniging. De vele verenigingsactiviteiten vormen hier enerzijds een voorwaarde en tegelijkertijd een garantie voor.

Om vergelijkbare redenen is en blijft sv Turkse Kracht een amateurvereniging in deze meest zuivere zin van het woord. Dit impliceert dat uit principeoverwegingen geen betalingen aan spelers worden verricht. In de visie van sv Turkse Kracht eindigt loyaliteit waar betaling begint. Ondanks het feit dat de sportieve ambities hierdoor tot op zekere hoogte worden beperkt, kennen clubloyaliteit en -stabiliteit in de visie van de vereniging een hogere prioriteit.

Dit laatste wordt mede gerealiseerd door jonge talentvolle spelers uit de eigen opleiding de kans te bieden om bij overgang naar de senioren tot de selectie van het eerste en tweede elftal toe te treden; ingeval van betaling zou de kans tot doorstroming vanwege ten behoeve van het eerste elftal extern ‘aangetrokken’ spelers beperkt worden, met als gevolg een groter verloop en dito uitstroom van ‘eigen jongens’.

Tegelijkertijd vergroot deze benadering de kans dat ervaren Deventer spelers die buiten sv Turkse Kracht op een hoger niveau hebben gevoetbald, naar de vereniging terugkeren om -al dan niet in het eerste elftal- af te bouwen.